Kontaktujte nás Mail: obchod@topstierace.sk
 
ŠIROKÝ SORTIMENT
Stierače na takmer všetky vozidlá.
 
EXPRESNÉ DORUČENIE
Expresné doručenie kuriérom do 48 hodín.
 
VYSOKÁ KVALITA
Originálne stierače priamo od výrobcu.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu Firmy Lukáš Svetlošák s Nariadením GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte.


1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 NÁKUP TOVARU ONLINE

Za účelom riadneho vybavenia a doručenia Vašej objednávky spracúvame nasledovné údaje:


meno a priezvisko

e-mailová adresa

dodacia a fakturačná adresa

telefónne číslo

predmet objednávky

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.


Osobné údaje uvedené vyššie sú potrebné k nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, resp. k uzavretiu kúpnej zmluvy a sú spracovávané výlučne na to, aby bol zakúpený tovar riadne doručený, alebo v prípade vybavovania reklamácií.


Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.


1.2 REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Naša Firma spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu nasledovné osobné údaje:


meno a priezvisko

e-mailová adresa

dodacia a fakturačná adresa

telefónne číslo

história objednávok

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.


Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.


2. UPLATNENIE PRÁV A PRÁVNYCH NÁROKOV

Naša Firma môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na uplatnenie práv a právnych nárokov (napr. neuhradená pohľadávka). Ďalej môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov.


Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR.


3. PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vaše osobné údaje sú uchovávané aj za účelom plnenia zákonných povinností, ktorými sú uchovávanie údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činosťou. Tieto údaje sú uchovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.


Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).


4. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:


4.1 DORUČENIE TOVARU

Naša Firma odovzdáva tie údaje prepravcovi, ktoré sú nevyhnutné na riadne doručenie tovaru, predovšetkým meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo. V prípade dobierky celkovú sumu objednávky, ktorú treba uhradiť prepravcovi. Prepravca tieto údaje využíva výhradne za účelom dodania tovaru.


4.2 PLATBA KARTOU

Naša Firma nedisponuje údajmi o Vašich platobných kartách, ktoré používate pri tomto spôsobe platby. Platba je realizovaná cez zabezpečenú platobnú bránu príslušnej bankovej inštitúcie a je nám poskytnutý iba výsledok transakcie.


5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.


Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:


požadovať prístup k osobným údajom

na opravu osobných údajov

na vymazanie osobných údajov

na obmedzenie spracúvania osobných údajov

právo na prenosnosť osobných údajov

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním našej Firmy:


písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby

elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchod@topstierace.sk


Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 20.7.2018.